Hva vi tror

   
 

                      Vår lærebasis ut fra Den Hellige Skrift er følgende:

 •     Vi tror at Bibelen er Guds inspirerte ord. Den er vår eneste rettesnor for tro, liv og lære. Alt må derfor prøves på Den Hellige Skrift som den absolutte autoritet.
   

 •     Vi tror på Bibelens åpenbaring av Gud som en hellig Treenighet, at det er tre personer i guddommen:
  Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.
   

 •     Vi tror at alle mennesker har syndet, og må komme til sann omvendelse, som viser seg i sinnsforandring, brudd med synden og verdslig livsførsel.
   

 •     Vi tror at Jesus Kristus, Guds Sønn, er vår eneste stedfortreder og forsoner, mellommannen mellom Gud og mennesker, og at den angrende synder som tror på Jesus Kristus, blir rettferdiggjort og født på ny - alt av Guds nåde.
  Vi tror at Jesus Kristus ofret seg en gang for alle til vår rettferdiggjørelse og forløsning. Jesu Kristi frelsesverk er fullkomment og omfatter menneskets ånd, sjel og legeme, derfor tror vi på guddommelig helbredelse.
   

 •     Vi tror at fra det øyeblikk den angrende synder er rettferdiggjort, begynner et guddommelig fremadskridende helliggjørelsesverk i den troende. I helliggjørelsen vinner Kristus sin skikkelse i den troende.
   

 •     Vi tror at bare de som har kommet til personlig tro og omvendelse, skal døpes. Dåpen skal utføres som i apostlenes dager, med full neddykking i vann, og etter Jesu egen befaling, i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. De troende døpte skal tillegges en nytestamentlig ordnet menighet hvor de undervises, oppbygges og settes i stand for den store oppgaven å vinne andre mennesker for Gud.
   

 •     Vi tror på de grunnleggende prinsippene i Det nye testamente for den lokale menighets ordning, og at de lokale menigheter skal være suverene med full selvbestemmelsesrett. Den lokale menighet kan derfor bestemme seg for, og søke å gjennomføre en hvilken som helst virkeplan som den tror er forenlig med Kristi Ånd og vilje. Kristus er menighetens hode.
   

 •     Vi tror at nattverden skal ha sin sentrale plass i menighetens gudstjenesteliv til minne om og forkynnelse av Kristi soningsdød. Nattverden er bare for de troende, og viser til en dyp forening mellom Kristus og hans menighet.
   

 •     Vi tror at enhver troende kan få oppleve Faderens løfte om dåpen i Den Hellige Ånd, slik som de første kristne opplevde den i den første tid. Alle troende bør søke denne kraft til liv og tjeneste, og søke den i tro, bønn og hjerterenselse.
   

 •     Vi tror at de åndelige tjenester som Det nye testamente viser oss, skal fungere i Guds menighet på jorden inntil Jesus Kristus kommer for å hente de sanne troende. Vi tror også at alle nådegavene som omtales i Det nye testamente, skal være virksomme i menigheten inntil Jesus kommer tilbake.
   

 •     Vi tror at menighetens hovedoppgave, ifølge Jesu misjonsbefaling, er å lede andre mennesker til tro på Jesus og gjøre dem til hans disipler. Det skjer ved aktiv evangelisering på menighetens eget hjemmefelt, og ved utsendelse av misjonærer.
   

 •      Vi tror på Kristi komme for å bortrykke de troende til himmelen, deretter hans gjenkomst for å opprette et tusenårig fredsrike på jorden, og så den endelige dom: En evig herlighet for de troende, og en evig fortapelse for de vantro.

 
   
Hva T. B. Barratt sa: Hvilken menighet bør vi stå i eller slutte oss til?

Tilbake til hovedside